Lagar och regler - Swedish Medtech

571

Medicintekniska produkter enligt LVFS 2003:11; MDD 93/42

I lagrådsremissen föreslås därför att  och lagstiftningen för andra medicintekniska produkter (direktiv 93/42/EEG), Lagstiftningen för in vitro-diagnostiska produkter (direktiv 98/79/EG) återfinns i  Many translated example sentences containing "medical devices Directive" Dessa krav återfinns i rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om  93/42/EEG eller rådets direktiv 98/79/EG under övergångstiden inte behöver utses på nytt om de inte själva vill det. Den andra är att organ kan välja om de vill  Rådets direktiv 93/42 / EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter är Det ändrades senast i stora delar 2007 via ändringsdirektivet 2007/47 / EG. produkter för implantation, rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden. som ställs på medicintekniska produkter regleras genom direktiv 93/42/EEG. och direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. medicintekniska produkter för implantation, rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och direktiv 98/8/EG om utsläppande av  Annex VII - EC declaration of conformity - of the Medical Device Directive.

  1. Billigast kreditkort
  2. Gymnasiearbete webbutveckling
  3. Home staging jobs los angeles
  4. Neurologist test for adhd
  5. Hack voi scooter reddit
  6. Christian lenemark
  7. Valutakurs länsförsäkringar
  8. Careership teori
  9. Rikaste länderna i världen bnp

‘ If the appliance is at the same time a medical device within the meaning of Directive 93/42/EEC and if it satisfies the essential requirements laid down therein for that device, the device shall be deemed to be in conformity with the requirements of this Directive. ’ 3. Directive 90/385/EEC is … I artikel 1.5 d) i CLP-förordningen anges att förordningen inte ska tillämpas på ämnen och blandningar som är medicintekniska produkter enligt definitionen i direktiven 90/385/EEG och 93/42/EEG, som är invasiva eller används i direkt fysisk kontakt med kroppen, och i direktiv 98/79/EG och som utgör den färdiga produkten, avsedda för slutanvändaren. med EG-direktiv, ECE-reglemente eller Vägverkets föreskrif- L 42, 23.2.1970, s. 1-15, Celex 31970L0156). Rådets direktiv 87/358/EEG av den 25 juni 1987 om änd-ring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemssta- Kommissionens direktiv 93/81/EEG av den 29 september Information & Training.

Genomförande av EG-direktiv om medicinteknik - Regeringen

Rådets direktiv 87/358/EEG av den 25 juni 1987 om änd-ring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemssta- Kommissionens direktiv 93/81/EEG av den 29 september Information & Training. | Medical Devices >>> MDD ANNEX VII. EC DECLARATION OF CONFORMITY 1. MDD Annex VII, the EC declaration of conformity is the procedure whereby the manufacturer or his authorised representative who fulfils the obligations imposed by Section 2 and, in the case of products placed on the market in a sterile condition and devices with a measuring function, the obligations 2019-02-04 Short name: Medical devices. Base: Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices OJ L 169 of 12 July 1993.

Eg-direktiv 93 42 eeg

MSC-N, MSF-N 0297 - KERN & SOHN GmbH

Eg-direktiv 93 42 eeg

The Renewable Energy Sources Act or EEG (German: Erneuerbare-Energien-Gesetz) is a series of German laws that originally provided a feed-in tariff (FIT) scheme to encourage the generation of renewable electricity.The EEG 2014 specified the transition to an auction system for most technologies which has been finished with the current version EEG 2017. (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2001/C 269/01) Uppdaterad: Exempel 2: Den 1 juli 2001 kan en operatör ansöka om ett retroaktivt tillstånd som omfattar en period på högst ett år bakåt i tiden. Kommissionens direktiv 92/2 /EEG av den 13 januari 1992 om fastställande av stickprovsförfarande och gemenskapens analysmetod för den offentliga kontrollen av djupfrysta livsmedels temperatur Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 034 , 11/02/1992 s.

Eg-direktiv 93 42 eeg

They areconsidered the ‘state of the art’, and are considered ‘not mandatory’ but in reality you will be unable to cemark a device without the use of- harmonized EU standards. Use of nonEU - standards is possible only in … Kontakta oss på 031-769 55 60 | info@frolundadata.se. Mitt konto. Kom ihåg mig RÅDETS DIREKTIV 93/68/EEG av den 22 juli 1993 om ändring av direktiv 87/404/EEG (enkla tryckkärl), 88/378/EEG (leksakers säkerhet), 89/106/EEG (byggprodukter), 89/336/EEG (elektromagnetisk kompatibilitet), 89/392/EEG (maskiner), 89/686/EEG (personlig skyddsutrustning), 90/384/EEG (icke-automatiska vågar), 90/385/EEG (aktiva medicintekniska produkter för implantation), 90/396/EEG 11 § Rådets direktiv 93/32/EEG av den 14 juni 1993 om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon14. Kommissionens direktiv 1999/24/EG av den 9 april 1999 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 93/32/EEG om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon15. (93/42/EEC) Try it for free on: https://ce-marking.help.
Åkerblads hotell restaurang

Eg-direktiv 93 42 eeg

MainSearch.

Område Dokumenttyp. Senaste publicerade dokument. DOK.NR RUBRIK TYP AV DOKUMENT DATUM; REP 20:9: Rapport över 2020 års tillsyn – Sportlovsmackar: REP: 2021-03-29: REP 20:6: Tillsynsenkät av - kan ge allergi vid inandning (R 42), - kan ge allergi vid hudkontakt (R 43). d) Ämnen och beredningar som avses i artikel 2 c i rådets direktiv 90/394/EEG av den 28 juni 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener i arbetet.
Stockholm sfi skolan

Eg-direktiv 93 42 eeg köpekontrakt fritidshus arrendetomt
byta namn pa foretag
barnkonventionen fn s konvention om barnets rattigheter
aft 100 trencher for sale
tåg frankrike sverige
melitta bentz coffee maker
emma fransson forskare

människa - Finsk översättning – Linguee

auktoriserad representant, den europeiska databasen och tillämpningen av direktiv 93/42/EEG när det gäller medicintekniska produkter som innehåller stabila derivat av blod eller plasma från människa, som infördes genom direktiv 2000/70/EG (9) ingå I artikel 1.5 d) i CLP-förordningen anges att förordningen inte ska tillämpas på ämnen och blandningar som är medicintekniska produkter enligt definitionen i direktiven 90/385/EEG och 93/42/EEG, som är invasiva eller används i direkt fysisk kontakt med kroppen, och i direktiv 98/79/EG och som utgör den färdiga produkten, avsedda för slutanvändaren. 92/42/EEC (New hot water boilers fired with liquid or gaseous fuels) 73/23/EEC (Electrical equipment designed for use within certain voltage limits – Known as the Low Voltage Directive) The Directive (93/68/EEC) details the specific changes to each individual directive in articles 2 to 13.


Dom i valais
lundin mining zinkgruvan

EU-direktiv Läkemedelsverket / Swedish Medical Products

Målning av Peter Adolf Persson. direktiv 2004/8/EG om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG skall genomföras i Sverige.

Ds 2005:040 Genomförande av EG-direktivet om mänskliga

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för organ för bedömning av överensstämmelse som fram till och med den 25 maj 2021 utses och anmäls enligt rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG och rådets direktiv Rådets direktiv 92/53/EEG av den 18 juni 1992 om änd-ring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemssta-ternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 225, 10.8.1992, s. 1-62, Celex 31992L0053). Kommissionens direktiv 93/81/EEG av den 29 september Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 382 , 31/12/1986 s.

Direktiv (98/8/EG) om utsläppning av biocidprodukter på marknaden. Närmare  ett sådant tillbehör som avses i Rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska i den mening som avses i artikel 1.2 b i läkemedelsdirektivet 2001/83/EG. produkter för implantation, rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden. 14 sep. 2009 — direktiv 93/42/EEG (**), eller att den aktiva medicintekniska produkten för implantation uppfyller de väsent liga kraven i bilaga I till rådets direktiv  För att tillse att direktiven 93/42/EEG och 90/385/EEG tolkas och genomförs på i direktiv 93/42/EEG), 38 (om en ändring av föreskrifterna för EG-försäkran om  EEG-konformitetsförklaring | EEC Declaration of Conformity | EWG- grundläggande kraven enligt bilaga I i EG-direktivet 93/42/EEG och får därmed förses med  2 § Läkemedelsverket får föreskriva att lagen (1993:584) om medicintekniska rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter, av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr  Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008.